Πρόσκληση «Διακρατικές Συνεργασίες: Κύπρος-Ρωσία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο δύο (2) νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Οι δυο Προσκλήσεις, που ανακοινώθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2018, αφορούν συγκεκριμένα την προώθηση συνεργασιών μεταξύ Κύπρου-Ρωσίας.

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων και τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία και Κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών Έργων. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες που να υπηρετούν τους Τομείς Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy). Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE).

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ εξαιρετικά καταρτισμένων Ρώσων και Κυπρίων επιστημόνων, που ενεργοποιούνται στον τομέα της βασικής έρευνας. Προτάσεις Έργων μπορούν να υποβληθούν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών που καταγράφονται στην Πρόσκληση. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Russian Foundation for Basic Research (RFBR).

O συνολικός προϋπολογισμός της κυπριακής πλευράς ανέρχεται σε 300.000 Ευρώ για κάθε Πρόσκληση ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση για τους φορείς από την Κύπρο ανέρχεται σε 100.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)») και 75.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)») ανά έργο. Για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι μεταξύ δεκαοκτώ (18) και είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ενώ για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) χρόνια.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων και για τις 2 Προσκλήσεις είναι η 15η Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13.00. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποβολή Προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες των δύο χωρών, προς εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό. Η υποβολή των Προτάσεων στο ΙΠΕ θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για την αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης η κάθε χώρα θα ακολουθήσει ανεξάρτητη διαδικασία, ενώ η τελική επιλογή των Προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει από Μικτές Επιτροπές Κύπρου – Ρωσίας (ξεχωριστά με κάθε φορέα συνεργάτη) με βάση τις αξιολογήσεις των δύο πλευρών.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *