Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση που θα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχύονται υφιστάμενες και νέες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

·         απασχολούν λιγότερες από 250 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ,

·        λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής,

·     καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο,

·        δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

·     το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 5.000,00€ έως 50.000,00€ για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και έως 40.000,00€ για όλες τις άλλες επιχειρήσεις . Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Η επιδότηση καταβάλετε απολογιστικά με την κατάθεση εξοφλημένων παραστατικών από τους προμηθευτές.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Α) Εξοπλισμός

 1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης. Στη δαπάνη αυτή μπορούν να περιληφθούν συνοδευτικά στοιχεία όπως πληκτρολόγια, οθόνες κλπ.
 2. Εξοπλισμός  Ενσύρματου  ή/  και  Ασύρματου  Δικτύου  & καλωδίωση Στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν Δρομολογητές (Routers), Wi-Fi υποδομή (access points κλπ).
 3. Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Desktop ή/και Laptop).
 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers κλπ).
 5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός  με  τις δραστηριότητες  της  επιχείρησης  (φορητά τερματικά, ηλεκτρονικοί πίνακες).

Σημειώνεται ότι επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέου εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους: 

·         Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος.

·         Oι δαπάνες να συνάδουν με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. 

Β) Λογισμικό

 1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus, κλπ.
 2. Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας. 
 3. Υπηρεσίες    ανάπτυξης    και    διαχείρισης    ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop.
 4. Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν  στη βελτιστοποίηση της  παραγωγής  και  των  επιχειρηματικών διεργασιών.
 5. Εξειδικευμένα    προγράμματα    διαχείρισης    πελατών    ή προσωπικού της επιχείρησης.
 6. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.
 7. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού υπό τους ακόλουθους όρους:

·         Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

·         Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του του επενδυτικού σχεδίου.

·    Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 40% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης θα είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού – λογισμικού. 

·        Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).

·      Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

·         Το προμηθευόμενο λογισμικό πρέπει να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης.

Γ) Υπηρεσίες

Επιλέξιμες υπηρεσίες που αφορούν τα πιο κάτω:

 1. Φιλοξενία (hosting, collocation κλπ).
 2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads).
 4. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης.
 5. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 6. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 7. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων. 

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν τα πιο πάνω στο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί.

ΔΙΑΡΚΕΙA ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης ενώ στο σχέδιο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται δαπάνες τριανταέξι (36) μηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η υποβολή των προτάσεων αναμένεται αρχές Σεπτεμβρίου και η έγκριση προτάσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *