Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση που θα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχύονται υφιστάμενες και νέες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

·         απασχολούν λιγότερες από 250 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ,

·        λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής,

·     καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο,

·        δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

·     το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 5.000,00€ έως 50.000,00€ για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και έως 40.000,00€ για όλες τις άλλες επιχειρήσεις . Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Η επιδότηση καταβάλετε απολογιστικά με την κατάθεση εξοφλημένων παραστατικών από τους προμηθευτές.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Α) Εξοπλισμός

 1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης. Στη δαπάνη αυτή μπορούν να περιληφθούν συνοδευτικά στοιχεία όπως πληκτρολόγια, οθόνες κλπ.
 2. Εξοπλισμός  Ενσύρματου  ή/  και  Ασύρματου  Δικτύου  & καλωδίωση Στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν Δρομολογητές (Routers), Wi-Fi υποδομή (access points κλπ).
 3. Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Desktop ή/και Laptop).
 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers κλπ).
 5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός  με  τις δραστηριότητες  της  επιχείρησης  (φορητά τερματικά, ηλεκτρονικοί πίνακες).

Σημειώνεται ότι επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέου εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους: 

·         Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος.

·         Oι δαπάνες να συνάδουν με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. 

Β) Λογισμικό

 1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus, κλπ.
 2. Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας. 
 3. Υπηρεσίες    ανάπτυξης    και    διαχείρισης    ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop.
 4. Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν  στη βελτιστοποίηση της  παραγωγής  και  των  επιχειρηματικών διεργασιών.
 5. Εξειδικευμένα    προγράμματα    διαχείρισης    πελατών    ή προσωπικού της επιχείρησης.
 6. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.
 7. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού υπό τους ακόλουθους όρους:

·         Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

·         Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του του επενδυτικού σχεδίου.

·    Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 40% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης θα είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού – λογισμικού. 

·        Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).

·      Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

·         Το προμηθευόμενο λογισμικό πρέπει να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης.

Γ) Υπηρεσίες

Επιλέξιμες υπηρεσίες που αφορούν τα πιο κάτω:

 1. Φιλοξενία (hosting, collocation κλπ).
 2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads).
 4. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης.
 5. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 6. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 7. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων. 

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν τα πιο πάνω στο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί.

ΔΙΑΡΚΕΙA ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης ενώ στο σχέδιο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται δαπάνες τριανταέξι (36) μηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η υποβολή των προτάσεων αναμένεται αρχές Σεπτεμβρίου και η έγκριση προτάσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Τρία νέα Προγράμματα Καινοτομίας («Pre-seed», «Seed» και «Innovate»)

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοίνωσε τρία νέα προγράμματα χρηματοδότησης, συνολικού ύψους €18 εκατ., για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας από κυπριακές επιχειρήσεις, με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

Τα Προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

«Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)»

Με προϋπολογισμό €4 εκατ., το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας και το προϊόν ή η υπηρεσία τους δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένα. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €100.000 ανά έργο και αναμένεται να καλύψει τη διερεύνηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ιδέας, τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος/υπηρεσίας και τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών προσπαθειών προς την εμπορική αξιοποίησή του.

«Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Startups(SEED)»

Το Πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται επίσης σε 4 εκατ., απευθύνεται σε startups οι οποίες έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα και το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία τους βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα διεισδύσει στην αγορά. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις €500.000 και αναμένεται να καλύψει κάθε δραστηριότητα η οποία θα επιτρέψει τη γρήγορη ανάπτυξη της καινοτόμου ιδέας, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την επιτυχή διείσδυση του προϊόντος/υπηρεσίας στη διεθνή αγορά.

«Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)»

Με €10 εκατ. προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ή διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες στο στάδιο δοκιμών ή πιλοτικής εφαρμογής, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο €1 εκατ. ανά έργο και θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας της επιχείρησης, την έναρξη της εμπορικής παραγωγής καθώς επίσης και την προώθηση/προβολή και υποστήριξη της διάθεσης του προϊόντος στη διεθνή αγορά.

Οι πρώτες Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Για το Πρόγραμμα PRE-SEED: 04 Οκτωβρίου 2019
 • Για το Πρόγραμμα SEED: 18 Οκτωβρίου 2019
 • Για το Πρόγραμμα INNOVATE: 25 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση «Διακρατικές Συνεργασίες: Κύπρος-Ρωσία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο δύο (2) νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Οι δυο Προσκλήσεις, που ανακοινώθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2018, αφορούν συγκεκριμένα την προώθηση συνεργασιών μεταξύ Κύπρου-Ρωσίας.

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων και τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία και Κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών Έργων. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες που να υπηρετούν τους Τομείς Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy). Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE).

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ εξαιρετικά καταρτισμένων Ρώσων και Κυπρίων επιστημόνων, που ενεργοποιούνται στον τομέα της βασικής έρευνας. Προτάσεις Έργων μπορούν να υποβληθούν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών που καταγράφονται στην Πρόσκληση. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Russian Foundation for Basic Research (RFBR).

O συνολικός προϋπολογισμός της κυπριακής πλευράς ανέρχεται σε 300.000 Ευρώ για κάθε Πρόσκληση ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση για τους φορείς από την Κύπρο ανέρχεται σε 100.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)») και 75.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)») ανά έργο. Για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι μεταξύ δεκαοκτώ (18) και είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ενώ για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) χρόνια.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων και για τις 2 Προσκλήσεις είναι η 15η Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13.00. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποβολή Προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες των δύο χωρών, προς εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό. Η υποβολή των Προτάσεων στο ΙΠΕ θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για την αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης η κάθε χώρα θα ακολουθήσει ανεξάρτητη διαδικασία, ενώ η τελική επιλογή των Προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει από Μικτές Επιτροπές Κύπρου – Ρωσίας (ξεχωριστά με κάθε φορέα συνεργάτη) με βάση τις αξιολογήσεις των δύο πλευρών.

Τέσσερις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Τέσσερις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων ανακοινώνει το Ίδρυμα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Ολοκληρωμένα Έργα», «Νησίδες Αριστείας», «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας», «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις».
 
(1) Το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» προβλέπει τη χρηματοδότηση διεπιστημονικών έργων συνεργασίας μεγάλου βεληνεκούς, επικεντρωμένων σε μία ή περισσότερες Περιοχές Εστίασης ενός από τους Τομείς Προτεραιότητας: «Ενέργεια», «Τουρισμός», «Γεωργία-Τρόφιμα», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές-Ναυτιλία» και «Υγεία». Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι το €1 εκατομύριο, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται μέσω συνδυασμού των μεθόδων εξ’ αποστάσεως αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και  αξιολόγησης από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00.
 
(2) Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες τρείς Επιστημονικές Περιοχές: Επιστήμες Ζωής, Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €250.000 για Έργα που εμπίπτουν στις «Επιστήμες Ζωής» και στις «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και €150.000 για Έργα που εμπίπτουν στις «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά βαθμολογίας στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 25η Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00.
 
(3) Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας» προβλέπει την υποστήριξη δραστηριοτήτων για εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων που παράγονται από ερευνητικές δραστηριότητες σε Οργανισμούς Έρευνας ή σε Άλλους Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η Πρόσκληση αφορά στη Φάση Α’ του Προγράμματος, η οποία υποστηρίζει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν εντός των κυπριακών Οργανισμών Έρευνας ή Άλλων Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υποστηρίζει, επίσης, προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, προώθηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €30.000. Οι προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι θα έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 30ηΣεπτεμβρίου 2020, ώρα 13.00, ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.
 
(4) Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις»προβλέπει την υποστήριξη δραστηριοτήτων για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου σε επιχείρηση. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στη Φάση Α’ του Προγράμματος, η οποία υποστηρίζει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΙΠΕ στο οποίο συμμετείχε η επιχείρηση που υποβάλει την πρόταση. Υποστηρίζει, επίσης, προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, προώθηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €30.000. Οι προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι θα έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 13.00, ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.