Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση που θα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχύονται υφιστάμενες και νέες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

·         απασχολούν λιγότερες από 250 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ,

·        λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής,

·     καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή όπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο,

·        δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

·     το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 5.000,00€ έως 50.000,00€ για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και έως 40.000,00€ για όλες τις άλλες επιχειρήσεις . Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Η επιδότηση καταβάλετε απολογιστικά με την κατάθεση εξοφλημένων παραστατικών από τους προμηθευτές.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Α) Εξοπλισμός

 1. Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης. Στη δαπάνη αυτή μπορούν να περιληφθούν συνοδευτικά στοιχεία όπως πληκτρολόγια, οθόνες κλπ.
 2. Εξοπλισμός  Ενσύρματου  ή/  και  Ασύρματου  Δικτύου  & καλωδίωση Στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν Δρομολογητές (Routers), Wi-Fi υποδομή (access points κλπ).
 3. Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Desktop ή/και Laptop).
 4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers κλπ).
 5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός  με  τις δραστηριότητες  της  επιχείρησης  (φορητά τερματικά, ηλεκτρονικοί πίνακες).

Σημειώνεται ότι επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέου εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους: 

·         Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος.

·         Oι δαπάνες να συνάδουν με τη δυναμικότητα της επιχείρησης. 

Β) Λογισμικό

 1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus, κλπ.
 2. Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας. 
 3. Υπηρεσίες    ανάπτυξης    και    διαχείρισης    ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop.
 4. Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν  στη βελτιστοποίηση της  παραγωγής  και  των  επιχειρηματικών διεργασιών.
 5. Εξειδικευμένα    προγράμματα    διαχείρισης    πελατών    ή προσωπικού της επιχείρησης.
 6. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.
 7. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού υπό τους ακόλουθους όρους:

·         Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

·         Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του του επενδυτικού σχεδίου.

·    Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 40% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης θα είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού – λογισμικού. 

·        Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).

·      Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

·         Το προμηθευόμενο λογισμικό πρέπει να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης.

Γ) Υπηρεσίες

Επιλέξιμες υπηρεσίες που αφορούν τα πιο κάτω:

 1. Φιλοξενία (hosting, collocation κλπ).
 2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads).
 4. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης.
 5. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 6. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 7. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων. 

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν τα πιο πάνω στο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί.

ΔΙΑΡΚΕΙA ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης ενώ στο σχέδιο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται δαπάνες τριανταέξι (36) μηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η υποβολή των προτάσεων αναμένεται αρχές Σεπτεμβρίου και η έγκριση προτάσεων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Τρία νέα Προγράμματα Καινοτομίας («Pre-seed», «Seed» και «Innovate»)

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοίνωσε τρία νέα προγράμματα χρηματοδότησης, συνολικού ύψους €18 εκατ., για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας από κυπριακές επιχειρήσεις, με προοπτική διείσδυσης στη διεθνή αγορά.

Τα Προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

«Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)»

Με προϋπολογισμό €4 εκατ., το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας και το προϊόν ή η υπηρεσία τους δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένα. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €100.000 ανά έργο και αναμένεται να καλύψει τη διερεύνηση, αξιολόγηση και ανάπτυξη της ιδέας, τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος/υπηρεσίας και τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών προσπαθειών προς την εμπορική αξιοποίησή του.

«Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Startups(SEED)»

Το Πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται επίσης σε 4 εκατ., απευθύνεται σε startups οι οποίες έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα και το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία τους βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα διεισδύσει στην αγορά. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις €500.000 και αναμένεται να καλύψει κάθε δραστηριότητα η οποία θα επιτρέψει τη γρήγορη ανάπτυξη της καινοτόμου ιδέας, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την επιτυχή διείσδυση του προϊόντος/υπηρεσίας στη διεθνή αγορά.

«Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)»

Με €10 εκατ. προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ή διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες στο στάδιο δοκιμών ή πιλοτικής εφαρμογής, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο €1 εκατ. ανά έργο και θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας της επιχείρησης, την έναρξη της εμπορικής παραγωγής καθώς επίσης και την προώθηση/προβολή και υποστήριξη της διάθεσης του προϊόντος στη διεθνή αγορά.

Οι πρώτες Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Για το Πρόγραμμα PRE-SEED: 04 Οκτωβρίου 2019
 • Για το Πρόγραμμα SEED: 18 Οκτωβρίου 2019
 • Για το Πρόγραμμα INNOVATE: 25 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση «Διακρατικές Συνεργασίες: Κύπρος-Ρωσία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο δύο (2) νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Οι δυο Προσκλήσεις, που ανακοινώθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2018, αφορούν συγκεκριμένα την προώθηση συνεργασιών μεταξύ Κύπρου-Ρωσίας.

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων και τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία και Κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών Έργων. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες που να υπηρετούν τους Τομείς Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy). Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE).

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ εξαιρετικά καταρτισμένων Ρώσων και Κυπρίων επιστημόνων, που ενεργοποιούνται στον τομέα της βασικής έρευνας. Προτάσεις Έργων μπορούν να υποβληθούν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών που καταγράφονται στην Πρόσκληση. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Russian Foundation for Basic Research (RFBR).

O συνολικός προϋπολογισμός της κυπριακής πλευράς ανέρχεται σε 300.000 Ευρώ για κάθε Πρόσκληση ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση για τους φορείς από την Κύπρο ανέρχεται σε 100.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)») και 75.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)») ανά έργο. Για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι μεταξύ δεκαοκτώ (18) και είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ενώ για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) χρόνια.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων και για τις 2 Προσκλήσεις είναι η 15η Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13.00. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποβολή Προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες των δύο χωρών, προς εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό. Η υποβολή των Προτάσεων στο ΙΠΕ θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για την αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης η κάθε χώρα θα ακολουθήσει ανεξάρτητη διαδικασία, ενώ η τελική επιλογή των Προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει από Μικτές Επιτροπές Κύπρου – Ρωσίας (ξεχωριστά με κάθε φορέα συνεργάτη) με βάση τις αξιολογήσεις των δύο πλευρών.

Τέσσερις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Τέσσερις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων ανακοινώνει το Ίδρυμα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Ολοκληρωμένα Έργα», «Νησίδες Αριστείας», «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας», «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις».
 
(1) Το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» προβλέπει τη χρηματοδότηση διεπιστημονικών έργων συνεργασίας μεγάλου βεληνεκούς, επικεντρωμένων σε μία ή περισσότερες Περιοχές Εστίασης ενός από τους Τομείς Προτεραιότητας: «Ενέργεια», «Τουρισμός», «Γεωργία-Τρόφιμα», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές-Ναυτιλία» και «Υγεία». Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι το €1 εκατομύριο, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται μέσω συνδυασμού των μεθόδων εξ’ αποστάσεως αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και  αξιολόγησης από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00.
 
(2) Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες τρείς Επιστημονικές Περιοχές: Επιστήμες Ζωής, Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €250.000 για Έργα που εμπίπτουν στις «Επιστήμες Ζωής» και στις «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και €150.000 για Έργα που εμπίπτουν στις «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά βαθμολογίας στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 25η Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00.
 
(3) Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας» προβλέπει την υποστήριξη δραστηριοτήτων για εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων που παράγονται από ερευνητικές δραστηριότητες σε Οργανισμούς Έρευνας ή σε Άλλους Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η Πρόσκληση αφορά στη Φάση Α’ του Προγράμματος, η οποία υποστηρίζει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν εντός των κυπριακών Οργανισμών Έρευνας ή Άλλων Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υποστηρίζει, επίσης, προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, προώθηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €30.000. Οι προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι θα έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 30ηΣεπτεμβρίου 2020, ώρα 13.00, ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.
 
(4) Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις»προβλέπει την υποστήριξη δραστηριοτήτων για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου σε επιχείρηση. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στη Φάση Α’ του Προγράμματος, η οποία υποστηρίζει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΙΠΕ στο οποίο συμμετείχε η επιχείρηση που υποβάλει την πρόταση. Υποστηρίζει, επίσης, προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, προώθηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €30.000. Οι προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι θα έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 13.00, ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Schemes for the Enhancement of Youth and Women Entrepreneurship (20/12/17-19/03/18)

Summary

The aim of the Schemes are to develop, support and encourage entrepreneurship by young people and women that fall in the age range of 20 – 40 for the young people and 18-55 for the women, who wish to establish an enterprise in the manufacturing, service or tourism sector and e-commerce.

Call Description

Emphasis is given in the development of new technologies, in the use of innovative methods of production and promotion of products and services, in the development of environmental friendly products and generally in modern entrepreneurial practices aiming at the creation of a dynamic and competitive unit. Eligible candidates can be men and women who:

 

·         Reside legally in the Cypriot Democracy and their age range of 20 – 40 for the young people and of 18-55 for the women.

·         Are either unemployed, employed or freelance professionals at the date of submission of their proposal.

·         Had no any previous business activity in any sector for a period of six months before the date of submission of their proposal.

As beginning of enterprising activity is comprehended the self-employment or the attendances in company in percentage from 25%. In this case it will be participate in the capital of company up to 75% young men and women which will practice also the administration of this.

Under the program, the form of the aid consists of:

 • Grant from € 5,000 to € 70,000 per proposal for manufacturing sector,
 • Grant from € 5,000 to € 50,000 per proposal for tourism, services and e-commerce.

The completion of financed investment may not exceed twenty-four months from the date of acceptance of the relevant decision.

The expenditure categories covered by the program are:

          Equipment/Special Installations/Buildings/Configuration of Spaces

          Training

          Promotion and Publicity

          Consulting Expanses

          Initial Capital

 

 

Incentive Scheme for Investments in the Enrichment and Upgrading of the Tourism Product for the Tourist Season Lengthening

Cyprus Tourism Organization announces the final version of the Guide concerning the “Incentive Scheme for Investments in the Enrichment and Upgrading of the Tourism Product for the Tourist Season Lengthening”. The objective of the Plan is to encourage hotels to renovate buildings, equipment  software, hardware and consulting services, which support the development of Tourism Product and generate overnights for the hotel industry during the low
season months.
 
Source: Cyprus Tourism Organization

Proof of Concept for Technology / Knowhow Applications

The Research Promotion Foundation announces the Call for Proposals for the «Proof of Concept for Technology / Knowhow Applications» Programme within the framework of the «RESTART 2016-2020» Programmes for Research, Technological Development and Innovation and invites potential beneficiaries to submit relevant Project Proposals (Proposals). The present Call is part of the «Competitiveness and Sustainable Development 2014-2020» Operational Programme and is co-funded by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus.

The “Proof of Concept for Technology / Knowhow Applications” Programme aims at the preliminary investigation of possible industrial applications of a technology/knowhow.

Source: Research Promotion Foundation

Cooperation with Cyprus International Institute of Management

SLOA works together with Cyprus International Institute of Management (CIIM), a non-profit international business school established in 1990 by a group of business leaders and a team of prominent academics representing some of the world’s top business schools. The two organizations plans to presents in the market very useful analytical and supporting tools. The first event organized for the Hotel’s Market at 26th of May in Nicosia.

 

New Cooperation Partners

The world changes constantly. It becomes more varied and more complex, especially in the fields in the ares of Information and Cmmunication. To meeting the requirements of this increasing complexity, we work together with a network of experienced and specialized cooperation partners, who constantly update their knowledge of methodologies. More specific SLOA works together with Norwegian  companies TELEPLAN and CELLVISION for marketing of there products to new markets.

Recruitment Professinals in HR Assessment

SLOA cooperates with TOMAS POUTAS International Business Consulting in order to promote its CAP Tain system in China and Russia. CAPTain measures working and achievement style, i.e. the way people solve concrete tasks, deal with fellow members of staff and customers, and the way they behave in a team context. CAPTain meets current scientific and technical standards and has been proven internationally in leading companies. Responsible Persons: for China Mrs Cecily Yin (cyin@sloa.om.cy), for Russia Mrs Tatiana Vladimirova (tvladimirova@sloa.com.cy).