Ευρωπαϊκές Συνεργασίες της SLOA για Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Δρ. Νίκος Σφυρής, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της SLOA LTD παρακολούθησε επιτυχώς το Ευρωπαϊκό Σεμινάριο HelloAI Professional RIS  με σκοπό τόσο την αναβάθμιση της γνώσης της εταιρίας σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης όσο και την ανάπτυξη των συνεργασιών με μεγάλους φορείς της τεχνητής νοημοσύνης στην Ε.Ε.

Στο Leading Digital Transformation in Health Care του Harvard Medical School συμμετείχαν στελέχη της SLOA LTD

O Dr. Νικόλαος Σφυρής, υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης της SLOA LTD, συμμετείχε με επιτυχία στο Executive Education του Harvard Medical School με τίτλο Leading Digital Transformation in Health Care. H SLOA LTD αναπτύσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την υποβοήθηση όλων των τομέων της αγοράς και ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό φορέων και επιχειρήσεων.

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ SLOA LTD KATA ISO 17024 ΩΣ DPO

Η SLOA LTD εργαζόμενη για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της προστασίας δεδομένων εν γένει καθώς και προσωπικών δεδομένων έλαβε πιστοποιήσεις του προσωπικού της κατά ISO 17024 ως Data Protection Officer ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός από υπψηλού επιπέδου να συμορφώνονται με τα διεθνή standard. 

Νέο έργο υλοποιεί η SLOA

Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων η SLOA LTD έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για την ορθή επέκταση σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 

 

H SLOA συμμετείχε στην εκδήλωση Future of RETAIL

 

H SLOA συμμετείχε την Τετάρτη 4/5 στην εκδήλωση που οργάνωσε η PowerSoft με τίτλο Future of RETAIL. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και η SLOA ήρθε σε επαφή με εν δυνάμει πελάτες που ενδιαφέρθηκαν για τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα χορηγήσεων. 

 

Σχέδιο Επιχορήγησης για την ψηφιακή μετάβαση παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis)

Με το Σχέδιο το Υφυπουργείο Τουρισμού στοχεύει στην:  • Ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας των παροχέων/εμπλεκομένων ειδικών μορφών τουρισμού  • Εντατικοποίηση της διαδικτυακής προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού  • Στοχευόμενη προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού μέσω του διαδικτύου .

Δικαιούχοι αιτητές για το παρόν Σχέδιο είναι τοπικά αδειούχα Γραφεία Τουρισμού & Ταξιδίων και άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς (αναλόγως του τομέα) εξαιρουμένων των αδειούχων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και Κέντρων Αναψυχής.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους του Σχεδίου είναι να κατέχουν όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας αναλόγως του τομέα και να πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει το Υφυπουργείο για την κάθε ειδική μορφή τουρισμού.  

Περισσότερα στο link: https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/All/7C49408F7CC8F75AC22587D60047751F?OpenDocument

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημέρωσε για την προγραμματιζόμενη ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT / 0521) στις 24 Μαΐου 2021.

Το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία, ανεξαρτήτως τομέα εφαρμογής.

Η μέγιστη χρηματοδότηση θα ανέρχεται στις €40.000 ανά έργο. 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ θα είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 13:00.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημέρωσε για την προγραμματιζόμενη ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (ENTERPRISES / 0521) στις 10 Μαΐου 2021.

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στη δημιουργία νέων ή ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας από κυπριακές επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Η μέγιστη χρηματοδότηση θα ανέρχεται στις €200.000 ανά έργο. O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης θα ανέρχεται στα €3,6 Εκ.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ θα είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 13:00.

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:
• Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητά τους.
• Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
• Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 
Περισσότερες Πληροφορίες:  Σχέδιο Χορηγιών Θ.Αλ.Ε.Ι.Α